‘Waterstof is de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen’

AMSTERDAM – Om de Europese klimaat-doelstellingen in 2050 te halen, moet Noordwest Europa vol inzetten op waterstof. Bij een effectieve toepassing kan waterstof in 2050 30 procent van die doelstelling invullen. Dat blijkt uit het nieuwste rapport ‘Hydrogen – industry as catalyst’, van de World Energy Council Nederland. De weg daarnaartoe begint wat de auteurs betreft bij de omarming en verdere uitbouw van waterstof door de energie-intensieve industrieën waardoor een vliegwiel ontstaat voor toepassing van waterstof voor de rest van de samenleving (transport en huishoudelijk gebruik).

Om de Parijs doelstellingen te halen betekent voor onze Noordwest Europese economie niet alleen een transitie naar schone elektriciteit, maar ook naar schone moleculen, zoals schone gassen. Een praktische en haalbare route, zo noemt hoofdauteur Jan Willem Velthuijsen de bevindingen uit het nieuwste WEC-rapport. “Het potentieel van waterstof is werkelijk gigantisch. Ons inziens is waterstof de onmisbare schakel om de Europese doelstellingen in 2050 te halen. Om dat te bereiken, moeten we de huidige toepassingen in de industrie versneld gaan opschalen. Dan denk ik met name aan de chemische industrie, raffinages en bijvoorbeeld staalproductie. Daar wordt al veel met waterstof gewerkt en hier valt veel te winnen. Er is de laatste jaren al veel kennis, ervaring en infrastructuur zijn opgebouwd, en de coördinatiekosten zijn gezien het overzichtelijke aantal spelers beperkt.”

Jeroen van Hoof, voorzitter van de WEC Nederland: “De door ons beschreven transitie gaat in twee fases, eerst van grijs naar klimaatneutrale blauwe waterstof, dat wil zeggen via afvang en opslag van de CO2 die vrijkomt bij de huidige methoden van waterstofproductie, en vervolgens van blauw naar daadwerkelijk schone groene waterstof via de intussen uitgebouwde duurzame electriciteitsproductie en electrolyse. Als we die derde fase bereiken, en we daadwerkelijk gebruikmaken van schone waterstof, dan zijn de mogelijkheden oneindig.”

Velthuijsen, tevens hoofdeconoom van PwC Europe, rekent ook nog het volgende voor. De transitie van grijze naar blauwe waterstof blijkt rendabel te worden bij een beperkte Europese beprijzing van CO2-uitstoot van rond de €40 per ton. “Het wordt dan interessant om CO2-uitstoot af te vangen en in lege gasvelden onder de zee te injecteren. Als vervolgens de kosten om waterstof te maken uit schone elektriciteit met 70% dalen ligt ook de rendabele weg naar groene waterstof open. Ook dat is geen ondenkbare voorwaarde. De kosten van wind en zonnestroomtechnologie zijn veel verder gedaald.”

Van Hoof: “We zijn in Noordwest Europa uitstekend gepositioneerd om deze route naar schone moleculen te bewandelen. Vanwege de aanwezigheid van innovatieve en efficiënte energie-intensieve industrie, die al geruime tijd ervaring heeft verworven en infrastructuur heeft gebouwd. Vanwege de ambitieuze projecten voor wind-energie onder andere op de Noordzee, vanwege de relatief dichtbevolkte en koopkrachtige economie, én vanwege het feit dat in Europa de roep om de Parijsdoelen ook echt te gaan halen heel sterk is. Door in te zetten op een schone waterstofeconomie nemen we niet alleen als Europa het initiatief richting een klimaatneutrale wereld, maar creëren we ook nog eens een krachtige schone concurrerende industrie.”

De WEC, opgericht in 1924 in Londen, is een internationaal platform dat zich in brede zin bezighoudt met de wereldenergievraagstukken van vandaag en in de toekomst. In Nederland zijn o.a. DNV-GL, TNO, Shell, Nouryon, Vopak, Haven Rotterdam, Rabobank, New Energy Coalition, TenneT, EBN en PwC aan de WEC verbonden.

“Hydrogen is key in meeting European climate targets”

Amsterdam- If Europe wants to meet its 2050 climate targets, North Western Europe needs to fully commit to hydrogen. If applied effectively, hydrogen could deliver up to 30 percent of those targets by 2050. This is one of the major conclusions set out in the most recent report “Hydrogen- Industry as a Catalyst” published today by the World Energy Council Netherlands. As a first step, energy intensive industry needs to embrace hydrogen and build further on what has already been realized in that area. This will then serve as a catalyst to further expansion into broader society (i.e. logistics and domestic use).

To meet the Paris climate targets, we need vast volumes of clean molecules next to clean electrons in our European Economy. The main author of the report, Jan Willem Velthuijsen, also concludes that this is a pragmatic and achievable scenario. “The potential of hydrogen is vast. We strongly believe that hydrogen is inevitably required to meet Europe’s 2050 targets. And to achieve this, we need to scale up and accelerate the current industrial application of hydrogen in areas such as chemical processing, refining and steel production. These are processes that already apply hydrogen, but there is still much to gain. In recent years knowledge, experience and infrastructure have been built and the cost of coordination will be limited given the limited number of parties involved in scaling up”.

Jeroen van Hoof, chair of the WEC Netherlands notes; “The transition we describe will include a phased approach. First, we will move from so called grey hydrogen to blue hydrogen. That means that carbon emissions during the production of hydrogen will be captured and stored. Subsequently, we will move from blue to green hydrogen in terms of hydrogen produced by clean electricity and the application of electrolysis. When we reach this last phase, the possibilities are endless”.

Velthuijsen, also PwC Europe’s chief economist details the underlying mathematics – the transition from grey to blue appears to reach a tipping point with a limited European pricing of carbon close to €40 per ton. “Around this price point, it will become economically viable to capture and store carbon emissions in abandoned gas fields in the North Sea. Once the cost of producing green hydrogen from renewable electricity decreases by 70 percent, it too will become economically viable. This is not unrealistic. We have seen the cost of solar and wind energy decrease far more drastically in the recent past, when scaled up”.

Van Hoof adds: “North West Europe is perfectly positioned to deliver on the ‘clean molecule transition’ owing to our innovative and efficient energy intensive industry. We have built the technical know-how and have the required infrastructure already largely in place. These will be further boosted by planned large-scale North Sea wind farms, , close access to densely populated areas and a powerful economy combined with a strong European desire to deliver on the Paris agreement. By focusing on a clean hydrogen economy, Europe will not only lead the way towards a climate neutral world, but it will also create a strong clean and competitive industry.”

The WEC was founded in 1924 in London and is an international platform that focusses on current and future challenges in world energy. WEC Netherlands members are DNV-GL, TNO, Shell, Nouryon, Vopak, Port of Rotterdam, Rabobank, New Energy Coalition, TenneT, EBN and PwC.